Вода от подземни източници

Вода от подземни източници

В много райони на страната единствените достъпни източници на вода са подземните. За голямо съжаление, през последното столетие поради неправилно третиране на обработваемите площи, употребата на различни видове изкуствени торове, използване на широк спектър от пестициди и всякакви видове средства за растителна защита, както и замърсяване от битови отпадъчни води, голяма част от подземните реки са силно замърсени.

Замърсяването на подземните води по ред причини е много по-опасно и много по-трудно за преодоляване отколкото замърсяването на повърхностните води. Причините за това са няколко:
 
  • Веднъж попаднали в подпочвената вода, „съдбата” на замърсителите е неизвестна. На много места не знаем от къде точно минава водата, през какъв тип скала, при какви химични и физични условия попада. Именно поради тези причини е много трудно, дори невъзможно да се предвиди през какви трансформации ще преминат съответните замърсители. 
  • Подземните води замърсяват трайно почвата и могат да „пренесат” и разпространят замърсителите на голямо разстояние от техният източник.
  • Подземните води нямат свойството „самопречистване”, което имат повърхностните води, тъй като са стерилни. Така дори замърсителите да не претърпят сериозни и опасни промени, те остават и правят водата негодна за консумация.

Всичко това може да доведе до невъзможно използването на такъв тип вода за питейни, напоителни и всякакъв друг тип нужди.
 
За щастие, в повечето случаи, след правилна предварителна подготовка и пречистване с подходящи за целта филтри, водата може да бъде доведена до много добри питейни качества.

Обратно