Електрохимично омекотяване на водата

Електрохимично омекотяване на водата

Електрохимичното омекотяване на вода е сравнително нова технология. Методът се ползва за обработка на високо засолени води, както и за регенерация на йонообменни смоли. Технологията е разработена от руски учени и включва електрохимическа корекция на рН на преработваната вода, и елекрофлотация за отстраняване на неразтворените механични примеси и йоните на твърдостта.

Преминавайки през междуелектродното пространство, водата претърпява електролиза, поляризация, електрофореза и окислително-редукционни реакции, в резултат на което става разграждане на присъстващата органика и биологична дезактивация на замърсителите. Продуктите на електролизата реагират един с друг, за да образуват неразтворими соли.

1 - утаител - утаяват се грубите механични примеси.
2а - катодна камера на електрохимичната клетка - прилага се постоянен ток; рН на разтвора се повишава рН=10–11; образуват се хидроксиди и карбонати от смесен характер.
2б - анодната камера – прилага се постоянен ток; рН пада до 3-4; коригира се рН на избистрената омекотена вода до стойности близки до рН на суровата / захранващата вода.
4 - анионобменна мембрана - между двете камери на електрохимичната клетка.
3 - електрофлотатор - разделен на две камери 3а за груби примеси и 3б за фини частици

Протича електролиза на водата, която води до отделяне на водород и кислород. Газовете кислород и водород увличат към повърхността плаващите суспендирани вещества и органичните замърсители от водата, образува се "пяна", която се отстранява със специални повърхностни скрепери.

По данни на учените, разработили проекта, качеството на омекотената вода е достатъчно добро - резултантна твърдост на водата 0.1 мг-екв/л.

Пр. инсталация за електрохимично омекотяване на вода, с производителност 5 м3/час, заема площ около 10 м2 и консумира електроенергия 2-3 кВтч/м3 преработена вода. Заедно с омекотяването, този метод предлага отстраняване още на органични и биологични замърсители от водата.

Обратно