Биохимично пречистване на отпадъчни води

Биохимично пречистване на отпадъчни води

Микроорганизмите са най-нисшата форма на живата материя и са разпространени в огромни количества във всички части на биосферата. Значението им се състои основно в способността им да осъществяват биохимично превръщане на почти всички вещества от органичен произход, включително и такива разтворени във водата.

При подходящи условия на средата микроорганизмите растат, размножават се, преработват органичните вещества, използвайки ги за храна, и отделят в обкръжаващата среда разнообразни крайни продукти. Превръщането на органичните вещества в минерални (стабилни) крайни продукти чрез жизнената дейност на микроорганизмите се нарича минерализация - разграждане.
 
Процесите на минерализация се разделят на две основни групи - анаеробни и аеробни. Аеробните процеси протичат в присъствие на свободен кислород, а анаеробните процеси се развиват в отсъствие на кислород.
 
Биохимичните процеси са свързани с едновременен синтез на нови микроорганизми и получаване на разнообразни биохимични продукти. На този принцип залага и технологията на биохимично пречистване на отпадъчни води.
 
Биохимичното пречистване на отпадъчни води е ефективно и перспективно, тъй като се основава на естествените самопречиствателни процеси в природата.

Микроорганизмите преработват органичните вещества пропорционално на скороста на техния растеж, която превишава скоростта на растеж на по - висшите организми с няколко порядъка. Възможността за биохимично пречистване на отпадъчни води зависи до голяма степен от вода и от състава на отпадъчните води. В битовите отпадъчни води органичните вещества по вид, състав и съотношение на биогенните елементи (въглерод, азот, фосфор, минерални съединения и микроелементи) са подходящи за микроорганизмите.
 
Органичните вещества, съдържащи се в битовите и промишлените  отпадъчни води, са подходяща хранителна среда за микроорганизмите, които бързо се размножават и в процеса на своя метаболизъм използват една част от тях за синтез на нови клетки, а останалата се трансформира до прости минерални продукти.

Обратно