Нанофилтрация

Нанофилтрация

Един от най-ефективните методи за пречистване на питейните води днес e нанофилтрацията. Нанофилтрацията е процес на филтрация на вода през ултра тънка мембрана, която задържа различни разтворени замърсители на молекулярно ниво.

В основата на метода лежи принципът на обратната осмоза, при който в резултат на активен дифузионен процес течността се разделя на две неравни части, едната от които представлява кристално чиста вода без примеси, а втората концентриран солеви разтвор. Благодарение на това, че нанофилтрационните мембрани ефективно снижават цветността и окисляемостта на захранващата вода (95%), напълно отделят пестициди, а също соли на твърдостта (50-80%) и микробиологично замърсявяне (99.99%), нанофилтрацията може да се счита за идеалната технология за получаване на питейни води от всички възможни източници. Методът позволява да се получи мека вода с частично съхранени в нея хлориди и бикарбонати, т.е. по-пригодна за питейни цели, отколкото обратноосмотичната вода. 
 
Доскоро нанофилтрацията се асоциираше с понятието ниско селективна, ниско напорна обратна осмоза, но в последното десетилетие тя получи бързо развитие и се обособи като самостоятелно направление. Бяха разработени, усвоени в производството и успешно експлоатирани инсталации с наномембрани, предназначени за: 
  • Високо селективно отделяне от обработваемата вода на общ органичен въглерод и пестициди, без кардинална промяна на нейния солеви състав;
  • Дълбоко отделяне на органика с едновременна корекция на солевия състав на водата;
  • Омекотяване на водата по пътя на селективно извличане на поливалентните йони (калций, магнезий, барий, стронций);
  • Мини инсталации за пречистване на води за питейно потребление.
Нанофилтрационните мембрани са много сходни по химизъм с повърхностните свойства на обратноосмотичните, но наномембраните допускат дифузия не само на вода, а и на някои йони, основно едновалентни (натрий, хлориди и пр.).

Обратно