Избистряне на вода

Избистряне на вода

Избистрянето е процес на отстраняване от водата на неразтворени частици и на колоидни примеси, които я оцветяват и правят "мътна". Необходимостта от избистряне, обезцветяване, а и от обезсоляване, във висока степен зависи от целите на последващото ползване на водата.

Преди инсталациите за обезцветяване / избистряне на водата, в много случаи, се поставят съоръжения за отстраняване на газове, миризми и неприятен вкус. Методите за избистряне / обезцветяване на водата са два - мембранна филтрация и механично утаяване.

Филтрацията възниква в резултат на задържане на суспендирани частици по повърхността на полупропускливата мембрана, докато процеса на утаяване се извършва в специални съоръжения - утаители, където неразтворените вещества под силата на гравитацията падат на дъното като утайка.

Предимство на метода на утаяването е неговата енергонезависимост - скоростта на процеса зависи единствено от големината на неразтворените частици и от плътността им. При по-малки размери на суспендираните твърди вещества се изисква удължаване на времепрестоя на водата в утаителите. Същото важи и когато плътността на замърсителите е ниска.

Филтрирането може да осигури почти всякаква степен на избистряне на водата, но недостатък е допълнителният енергиен разход за преодоляване на хидравличното съпротивление на полупропускливата мембрана, по която се натрупват частици и се намалява устойчивостта й. За да се предотврати това е необходимо да се извършва превантивно химическо почистване, което да възстанови първоначалните свойства на мембраната.

С увеличаване на концентрацията на суспендирани твърди вещества във водата се увеличава необходимата степен на избистряне. Избистрянето може да се ускори чрез предварителна химическа предочистка и прилагане на помощни процеси като коагулация, флокулация и преципитация.

Обратно