Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води АКВА ПУЛС

Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води АКВА ПУЛС

Водата и въздуха са едни от най-важните елементи в природата, които ни дават условия за живот и са среда на живот за много организми. Ето защо опазването им като природни ресурси и компоненти на околната среда намира място все по-често в европейското и националното ни законодателство.

Модулните пречиствателни станции на фирмата- Аква Пулс, са изцяло българска разработка и се проектират за всеки конкретен обект- еднофамилни къщи, вилни селища, хотели и пр. Фирмата е разработила модулни съоръжения с капацитет от 1м3/ден до 15м3/ден. При обекти с по- висок дневен дебит, имаме готовност да разработим пречиствателни съоръжения на същия принцип с по- голяма производителност.
Пречиствателната станция Аква Пулс е комбинирано съоръжение с три самостоятелни звена, проектирано за аеробно биохимично окисление на органичното замърсяване в отпадъчните води Същността на биохимичното пречистване в аеробни условия се състои в използването на хетерогенна популация от микроорганизми, които консумират органиката от отпадъчните води за нуждите си на растеж и развитие, като по този начин пречистват водата.

Звена на пречиствателната станция Аква Пулс:
 
1. Денитрификатор
 
Присъствието на нитрати и фосфати в пречистените отпадъчни води улеснява процеса еутрофикация, който е нежелан за безотточните водоприемници – езера, язовири и пр. 
За да се редуцира концентрацията на биогенния елемент азот в отпадъчните води, се препоръчва към биохимичното пречиствателно стъпало, да се проектира и изгради звено за денитрификация. Денитрификацията е процес, при който става биологична редукция на нитрити и нитрати до въглероден диоксид и газообразен азот. Последният има ниска разтворимост във вода и поради тази причина се отделя свободно от водната повърхност. Процесът се реализира от специфични бактерии- факултативни анаероби, наречени денитрификатори.
 
2. Биобасейн

Зона с продължителна аерация, предназначена за интензивно разграждане на органичните вещества, съдържащи се в отпадъчните води, и с нисък прираст на биомаса (образуване на утайка).
Пречистването на отпадъчни води в това стъпало става в две направления:
 
1. Пълно окисление на органичното замърсяване до CO2 и H2O от аеробни хетеротрофни микроорганизми;
2. Нитрификация- биологично окисление на амоняка и амониевите йони до нитрити и нитрати от специфични нитрифицираци бактерии. 
 
3. Вертикален утаител 

Непосредствено след биобасейна, смесените с активна утайка води постъпват в утаител за разделяне на избистрената и пречистена вода. Част от последната се връща към входа на биобасейна и зоната за денитрификация като рециркулираща активна утайка, а останалата се извежда от системата като излишна.
(По желание на клиента фирма АКВА продукти ООД, може да предостави и оборудване за третиране на излишната утайка)
 
Предимство на аеробното третиране се корени във високата степен на пречистване на водата (>95% редукция по БПК5). На изхода на пречиствателното стъпало водата е с висока степен на чистота и ниска концентрация на замърсители – органични и неорганични. Физикохимичните и биохимичните и свойства позволяват заустването и във водоприемник ll-ра категория. Същата вода, след дезинфекция, може да бъде повторно употребена за битови или хигиенни цели- поливане на паркове и градини, измиване на площадки и тротоари и пр. 
 
Други предимства:
Основните технологични възли: въздуходувки, дифузьори, контролери са доставени от реномирани производители от Германия, Япония и Чехия. По-голямата част от спомагателното оборудване е налично на българския пазар и е с доказан дълъг експлоатационен ресурс. Системите за контрол и управление на технологичния процес позволяват неговото настройване взависимост от натовареността на обекта, който станцията обслужва
Заедно с пречиствателната станция АКВА продукти ООД, гр. Ямбол Ви осигурява своя най-добър професионален сервиз и сътрудничество. 

Забележки:
Пречиствателното съоръжение Аква Пулс може да се изпълни в два варианта:
- Изцяло монолитна конструкция- бетонов резервоар, приложен чертеж по-долу.
- Цилиндрична конструкция от полимерен материал.
Пречиствателните съоръжения, изработени от полимерна конструкция, удовлетворяват трите най- малки станции, проектирани за пречистване на битово-фекални отпадъчни води за 4, 6 и 10 еквивалент жители, съответно.

Обратно