ПСБОВ - АКВА ПУЛС - Мира-Н

ПСБОВ - АКВА ПУЛС - Мира-Н
Възложител: Мира-Н
Населено място: гр.Севлиево

3.5 м3/ден.

Запитване за индивидуален проект


Споделете


Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води АКВА ПУЛС


Водата и въздуха са едни от най-важните елементи в природата, които ни дават условия за живот и са среда на живот за много организми. Ето защо опазването им като природни ресурси и компоненти на околната среда намира място все по-често в европейското и националното ни законодателство.

Модулните пречиствателни станции на фирмата- Аква Пулс, са изцяло българска разработка и се проектират за всеки конкретен обект- еднофамилни къщи, вилни селища, хотели и пр. Фирмата е разработила модулни съоръжения с капацитет от 1м3/ден до 15м3/ден. При обекти с по- висок дневен дебит, имаме готовност да разработим пречиствателни съоръжения на същия принцип с по- голяма производителност.
Пречиствателната станция Аква Пулс е комбинирано съоръжение с три самостоятелни звена, проектирано за аеробно биохимично окисление на органичното замърсяване в отпадъчните води Същността на биохимичното пречистване в аеробни условия се състои в използването на хетерогенна популация от микроорганизми, които консумират органиката от отпадъчните води за нуждите си на растеж и развитие, като по този начин пречистват водата.

Звена на пречиствателната станция Аква Пулс:
 
1. Денитрификатор
 
Присъствието на нитрати и фосфати в пречистените отпадъчни води улеснява процеса еутрофикация, който е нежелан за безотточните водоприемници – езера, язовири и пр. 
За да се редуцира концентрацията на биогенния елемент азот в отпадъчните води, се препоръчва към биохимичното пречиствателно стъпало, да се проектира и изгради звено за денитрификация. Денитрификацията е процес, при който става биологична редукция на нитрити и нитрати до въглероден диоксид и газообразен азот. Последният има ниска разтворимост във вода и поради тази причина се отделя свободно от водната повърхност. Процесът се реализира от специфични бактерии- факултативни анаероби, наречени денитрификатори.
 
2. Биобасейн

Зона с продължителна аерация, предназначена за интензивно разграждане на органичните вещества, съдържащи се в отпадъчните води, и с нисък прираст на биомаса (образуване на утайка).
Пречистването на отпадъчни води в това стъпало става в две направления:
 
1. Пълно окисление на органичното замърсяване до CO2 и H2O от аеробни хетеротрофни микроорганизми;
2. Нитрификация- биологично окисление на амоняка и амониевите йони до нитрити и нитрати от специфични нитрифицираци бактерии. 
 
3. Вертикален утаител 

Непосредствено след биобасейна, смесените с активна утайка води постъпват в ...

Прочетете цялата статия